ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogalmak

Szolgáltató: HUHR Services Betéti Társaság, valamint a HUHR Services Betéti Társaság tagjai,
munkavállalói.

Szolgáltatást igénybe vevő: az a nagykorú (18.életévét betöltött), cselekvőképes személy, aki a Szolgáltató által végzett tevékenység keretében nyújtott bármely szolgáltatás kívánja igénybe venni.

Munkaviszony: minden munkavégzésre irányuló jogviszony, amely a Munkáltató államának joga szerint jött létre, és amelynek keretében Szolgáltatást igénybe vevő munkabérben, vagy más, ahhoz hasonló jellegű ellenszolgáltatásban részesül az általa elvégzett munkáért, tevékenységért cserébe.

Munkáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki a Szolgáltatást igénybe vevőt munkaviszony keretében foglalkoztatja

A Szolgáltató adatai

A HUHR Services Betéti Társaság egy magyar jogszabályok szerint létrejött, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelynek adatai:

Székhely: 2217 Gomba, Kölcsey Ferenc utca 50.
Cégjegyzékszám: 13-06-071039
Adószám: 26224745-2-13

Bevezetés

A következő szabályok valamennyi, a Szolgáltató által a kapcsolattartás bármely formájában – különösen, de nem kizárólagosan postai, elektronikus úton, telefonon keresztül, illetve személyesen – nyújtott szolgáltatásra kiterjednek. Bármely szolgáltatásunk igénybe vétele esetén Szolgáltatást igénybe vevő elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elolvasta, megértette és egyetért az abban foglaltakkal.

Szerződés létrejötte

Szolgáltató és Szolgáltatást igénybe vevő között a szerződés a Szolgáltató részére az önéletrajz, vagy bámely más, állás pályázatával összefüggésben, karriertanácsadással, pályaválasztási, illetve pályamódosítási tanácsadással összefüggésben megküldött dokumentum vagy megkeresés Szolgáltató részére történő megérkezésének időpontjában jön létre.

A Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közötte és a Szolgáltató között létrejött jogviszonyra a szerződés megkötésének időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő között létrejövő jogviszonyra, annak teljes egészére kizárólagosan a magyar jog szabályai és magyar joghatóság vonatkozik.

A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten elismeri, vállalja és garantálja, hogy az általa a Szolgáltató részére elküldött bármely dokumentumban – különösen az önéletrajzában – szereplő minden fénykép/fotó szerzői jogával rendelkezik. Szolgáltatást igénybe vevő a fényképek Szolgáltató részére történő rendelkezésére bocsátásával kifejezetten beleegyezik, hogy Szolgáltató a fényképet/fotót kezelje, és azt az önéletrajzzal együttesen továbbítsa Munkáltató részére.

A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten elismeri, vállalja és garantálja, hogy az általa elküldött bármely dokumentumban – különösen önéletrajzában – foglaltak, illetve a kapcsolattartás bármely módján – különösen, de nem kizárólagosan postai, elektronikus úton, telefonon keresztül, illetve személyesen – Szolgáltató rendelkezésére bocsátott információk teljes mértékben megfelelnek a valóságnak.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatást igénybe vevő és a Munkáltató egymással szemben felmerülő igényeinek – különösen a közöttük létrejövő munkaviszonyból származó igények – megtérítéséért, a közöttük felmerülő bármilyen jogvitás helyzet kialakulásáért.

Weblap használata

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő, bekövetkező károkért, felmerülő költségekért, illetve veszteségekért vagy elmaradt haszonért, amelyek Szolgáltató weboldalainak használatából, azok üzemzavarából, nem megfelelő működéséből származnak. Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, költségekért sem, amelyek az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából, törléséből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, az információ rendszerhibával kapcsolatos késedelmes továbbításából erednek.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, más, harmadik személy által létrehozott és közzétett információkért, valamint tartalmakért, amelyek Szolgáltató weboldalaival kapcsolatosak, arra vonatkoznak, valamint arra hivatkoznak.

Az ÁSZF megváltoztatása

Jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezéseiben változás következik be – akár a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés, akár a Szolgáltató egyoldalú nyilatkozatának következtében -, arról külön, személy szerint a Szolgáltató nem értesíti az érintett személyeket. Amennyiben a jelen ÁSZF tartalmát jelentős mértékben megváltoztatjuk, arról Önt előzetesen értesíteni fogjuk a weboldalunkon történő egyértelmű és feltűnő kiemeléssel.

Az ÁSZF megváltoztatása esetén a korábban hatályos ÁSZF rendelkezéseit a jelen weboldal alján „Archívum” címszó alatt találja meg.

Szerzői jog

Jelen weboldalak, illetve a weboldalak mobil verziójának teljes tartalma, infrastruktúrája, különösen az ott szereplő képek, grafikai és szöveges tartalmak Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására Szolgáltató kizárólagosan jogosult. Jelen weboldalak – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélyével lehetséges.

A jogosulatlan felhasználás bármely formája büntető-és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.