ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi irányelvek

Mi, a HUHR Services Betéti Társaság, illetve tagjai és munkavállalói tiszteletben tartjuk az Ön személyhez fűződő jogait, magánszféráját, és személyes adatainak védelméhez való jogát. A jelen Adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak vonatkoznak bármely általunk nyújtott szolgáltatást igénybe vevőre, különösen a pályázó, állást kereső személyekre (lásd: Általános Szerződési Feltételek Fogalmak címszó alatt elhelyezett „Szolgáltatást igénybe vevők” köre).

Adatok védelme

Az Ön adatainak védelme érdekében minden ésszerű fizikai jellegű, adminisztratív, szervezési és technikai intézkedést megteszünk. Ezen intézkedések célja, hogy elkerüljük az adatok elvesztését, véletlen történő elveszését, megsemmisülését, illetve, hogy megelőzzük az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, módosítást, törlést.

Az adatkezelő személye

HUHR Services Betéti Társaság

Székhely: 2217 Gomba, Kölcsey Ferenc utca 50.
Cégjegyzékszám: 13-06-071039
Adószám: 26224745-2-13

Tájékoztatjuk, hogy tevékenységünk végzése, szolgáltatásaink nyújtása során a HUHR Services Betéti Társaság tagjai és munkavállalói kezelik az Ön személyes adatait, illetve adattovábbítás esetén a velünk szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek szerezhetnek tudomást az Ön személyes adatairól. (Bővebben lásd: „Adatok harmadik személyek részére történő továbbítása” címszó alatt.)

Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, a magánszféra és az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával kezeljük.

Az Ön által – bármely dokumentumban, személyes egyeztetés alkalmával, elektronikus úton, telefonon keresztül, vagy bármely más módon történő kapcsolattartás során – tudomásunkra hozott, illetve rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy munkaerőközvetítési, karriertanácsadási, pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadási tevékenységünk során – akár külföldi illetőségű – szerződéses partnereinkkel együttműködve megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb munkát, munkahelyet, illetve munkavégzési formát, munkakört.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatai általunk történő kezelésének és esetleges – akár külföldi – harmadik fél részére történő továbbításának jogalapját az Ön kifejezett hozzájárulása képezi. Tájékoztatjuk, hogy bármely személyes adatának megadása önkéntes alapon történik, kizárólagosan az Ön döntésétől függ, hogy mely adatait kívánja rendelkezésünkre bocsátani.

Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása az Ön érdekét és javát szolgálja, mivel azok alapján módunkban áll tevékenységünk végzése során az Ön igényeit felmérni, és az Ön számára legideálisabb álláslehetőséget felkínálni.

Felhívjuk figyelmét, hogy pályázatának, jelentkezésének elküldése esetén Önnek szükséges nyilatkoznia a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmának megismeréséről és elfogadásáról egyaránt.

Mivel az Ön személyes adatainak felvételére kizárólag az Ön hozzájárulásával kerül sor, így az Infotv. vonatkozó rendelkezései szerint a felvett adatokat a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogos érdekeink, illetve harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából – ha ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

Adatok gyűjtése, a gyűjtött adatok köre

Bámely szolgáltatásunk nyújtása során a kapcsolattartás bármely formájában gyűjthetünk Öntől adatokat, különösen az Ön által elküldött önéletrajzából, illetve az Ön által elküldött vagy részünkre átadott papír alapú dokumentum útján, továbbá elektronikus úton, személyesen, vagy telefonon keresztül.

A szolgáltatásunk nyújtásához szükséges, gyűjtött adatok különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

 • az Ön elérhetőségei: név, telefonszám, email cím
 • állampolgárság
 • az Ön iskolai végzettsége, nyelvtudása, nyelvtudásának szintje, korábbi munkatapasztalatai
 • jelenlegi munkahely (amennyiben van), illetve az Ön munkavállalói státusza
 • az Ön egyéb képzettségeire, végzettségeire, kompetenciáira vonatkozó adatok
 • TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) szám, adószám, személyi igazolványának száma
 • az Ön által beküldött dokumentumokban, különösen az önéletrajzában szereplő egyéb, Ön által megadott adatok, információk.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adat megadását – melyek körét lásd alább – csak abban az esetben kérjük Öntől, ha meghatározott, speciális, jogszabályban előírt indok áll fenn, vagy ha a különleges adat gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan megszereztük az érintett személy kifejezett, írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által kérésünk hiányában tudomásunkra hozott különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget, így kérjük Önt, hogy a részünkre átadott dokumentumok, illetve a kapcsolattartás bármely formájában tudomásunkra hozott információk között – lehetőség szerint – ne szerepeltessen különleges adatot.

Az Infotv. 3.§ szakaszának 3. pontja szerinti különleges adatnak minősül:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az Infotv. 3.§ szakaszának 4. pontja szerint bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Adatok harmadik személyek részére történő továbbítása

Az Ön adatainak továbbítása során valamennyi – jelen adatkezelési nyilatkozattal összhangban lévő és jogszabály által előírt – biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatairól illetéktelen harmadik személyek ne szerezhessenek tudomást.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatait, illetve az általunk begyűjtött adatait csak és kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmával, az ebben foglalt célokkal egyezően és tevékenységünk végzése során továbbítjuk szerződött partnereink felé. Az Ön adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén továbbítjuk velünk szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy(ek) részére. Ez alól kivételt képez a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön külföldön történő munkavégzést magában foglaló állásra pályázik és arra vonatkozóan küldi meg részünkre önéletrajzát, illetve bocsátja rendelkezésünkre más dokumentumait és személyes adatait, ahhoz, hogy az Ön megadott adatait – különösen önéletrajzát és az önéletrajzzal, valamint az álláspályázattal kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott dokumentumait és az azokban foglalt személyes adatait – külföldre, valamely Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, vagy Svájcba szerződéses partnerünk részére továbbítsuk, az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. E kifejezett hozzájárulásának megadására vonatkozóan Önnek nyilatkoznia szükséges a jelentkezésének elküldését megelőzően.

Valamely EGT tagállamba, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, vagy Svájcba szerződéses partnerünk részére történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha belföldön történő adattovábbításra kerülne sor, vagyis arra a magyar jog vonatkozó szabályai irányadók.
Amennyiben a fentieken kívüli más államba történne az Ön személyes adatainak továbbítása, abban az esetben a továbbítást megelőzően az Ön kifejezett, írásos és előzetes hozzájárulását kérjük.

Adattovábbítás esetén minden ésszerű és szükséges intézkedés megtételét megköveteljük az adatokat megszerző harmadik féltől annak érdekében, hogy az Ön adatainak kezelése biztonságos módon történjen, és az Ön adatait kizárólag az előre meghatározott célból kezelje. Egyebekben azonban nem vállalunk felelősséget a harmadik félnél történő adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatai – természetesen személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatók, valamint statisztikai célra átadhatók más, harmadik fél részére az Ön hozzájárulása nélkül.

Adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az Infotv. rendelkezéseivel összhangban az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul töröljük.

Adatkezeléssel összefüggő jogok

Ön az adatainak általunk történő kezelésével, illetve továbbításával kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kérheti, hogy nyújtsunk Önnek tájékoztatást az adatkezelés időtartama alatt az Ön kezelt adatainak köréről, továbbá az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Ön kérheti továbbá, hogy az általunk kezelt adatait módosítsuk, illetve helyesbítsük, és a kötelező adatkezelés kivételével adatait töröljük, vagy zároljuk. Ön a vonatkozó jogszabályokkal összhangban visszavonhatja korábban a részünkre adott hozzájárulását az Ön adatainak kezelésére, továbbítására vonatkozóan.

Amennyiben adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kíván kérni, illetve adatainak kezelésével összefüggően Önt megillető joggal kíván élni, kérjük, keressen minket a weboldal alján található elérhetőségek bármelyikén.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok módosítása, helyesbítése, valamint tájékoztatás kérése minden esetben ingyenesen történik.

Amennyiben jogszabály megengedi, Ön kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Ön által tudomásunkra hozott kifogását, valamint tiltakozását a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fogjuk kivizsgálni, és a kivizsgálás eredményéről jogszabályoknak megfelelően tájékoztatjuk Önt.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 17.§ szakaszának (2) bekezdése szerint a személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően azt kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 21. § szakaszának (1) bekezdése szerint Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatvédelmi Nyilatkozat megváltoztatása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a vonatkozó személyes adatkezelési gyakorlatnak és a jogszabályi környezet változásának megfelelően frissítsük, rendelkezéseit megváltoztassuk. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot jelentős mértékben megváltoztatjuk, arról Önt előzetesen értesíteni fogjuk a weboldalunkon történő egyértelmű és feltűnő kiemeléssel, továbbá az Ön által megadott email címen vagy levelezési címen, annak érdekében, hogy a változásokat megelőzően – amennyiben Ön úgy döntene – kérhesse kezelt adatai körének módosítását vagy adatainak törlését.

Irányadó jog

A jelen Adatkezelési Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók, különösképpen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései.

Link (elérési útvonal) valamely harmadik fél által üzemeltett weboldalhoz

Tájékoztatjuk, hogy az általunk üzemeltetett weboldal esetlegesen tartalmazhat olyan linkeket, amelyek valamely rajtunk kívül álló, független harmadik fél által üzemeltetett weboldalra vezetnek, illetőleg általuk nyújtott szolgáltatáshoz vezetik el Önt. Ezen weboldalak tartalmáért, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályokért, továbbá az ezekkel összefüggésben harmadik fél által meghatározott adatkezelési irányelvekért nem vállalunk felelősséget.